BANER


Sprzeda¿

Krajowa i eksportowa, realizowana lokalnie lub zdalnie przez internet.

Obs³ugiwane rodzaje dokumentów:
 • Faktura VAT,
 • Faktura koryguj±ca VAT,
 • Faktura pro-forma,
 • Faktura zaliczkowa,
 • Faktura eksportowa,
 • Awiza krajowe,
 • Awiza eksportowe (w jêzykach obcych),
 • Awiza internetowe,
 • Dokumenty p³atno¶ci: przelewy, KP
 • Nalepki z adresami na koperty,
 • Kontrakty eksportowe,
 • Umowy krajowe,
 • Zamówienia krajowe,
 • Zamówienia eksportowe,
 • Dokumentów Wz

  Generowane dokumenty:
 • Noty odsetkowe
 • Wezwania do zap³aty
 • Uzgodnienia sald

  Fakturowanie realizowane:
 • jednostkowo lub partiowo,
 • w odniesieniu do zamówieñ lub niezale¿nie,
 • z wystawianiem dokumentów p³atno¶ci lub nie,
 • z generacj± Wz lub nie,
 • z zapisem w kasie fiskalnej lub nie.

      Ceny podawane bezpo¶rednio w trakcie fakturowania lub pobierane z zamówieñ, a je¶li ich tam brak z cennika. Fakturowanie us³ug lub towarów. Fakturowanie towarów z odniesieniem i automatyczn± modyfikacj± stanów magazynowych oraz generacj± Wz. Wyliczanie VAT z warto¶ci netto lub brutto. Prowadzenie wielu rejestrów sprzeda¿y z odpowiednio przyporz±dkowanymi kontami ksiêgowymi. Automatyczne ksiêgowanie sprzeda¿y z zapisem w systemie FK. Rozrachunki z kontrahentami prowadzone w ramach kont ksiêgowych i zapisów sumarycznych w kartotece kontrahentów.

  Kartoteka kontrahentów - jedna dla ca³ego systemu w przedsiêbiorstwie. Identyfikatorem kontrahenta regon lub numer sekwencyjny nadawany automatycznie.

  Kartoteka kontrahentów

  Wyszukiwanie kontrahentów wg ró¿norodnych kryteriów jednolicie w ca³ym systemie.

  Kartoteka kontrahentów


  Zamówienia krajowe

  Zlecenia krajowe


  Specyfikowany zamawiaj±cy, odbiorca i p³atnik.
  Pozycje precyzuj± zamawiane produkty, ich ceny i ewentualne upusty oraz terminy i formy p³atno¶ci, rodzaje odbioru, transportu, itp.
  Realizacja pozycji zamówienia mo¿e byæ wstrzymana, zablokowana lub anulowana.
  Do zarejestrowanych zamówieñ wydrukowane mo¿e byæ potwierdzenie wysy³ane tradycyjn± poczt± lub poprzez e-mail.

  Fakturowanie

  Faktury krajowe Faktury krajowe
  Wyszukiwanie faktur wg ró¿norodnych kryteriów.

  Faktury krajowe


  Tworzenie ró¿norodnych zestawieñ sprzeda¿y obejmuj±cych równie¿ zagadnienia marketingu.

  Menu g³ówne


  Wszechstronne wsparcie eksploatacji przez informacje zarejestrowane w s³ownikach.

  S³owniki  Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.  ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  |Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001