BANER


Rozliczenia p³atno¶ci (Zap³aty i Zakupy)

Zap³aty
    Prowadzenie wielu rachunków bankowych i wielu kas. Automatyczna dekretacja operacji. Automatyczne ksiêgowanie z zapisem w systemie FK. Rejestracja operacji dewizowych i wyliczanie ró¿nic kursowych. Integracja z zakupami, sprzeda¿± i FK. Prowadzenie rejestrów p³atno¶ci. Zestawienia stanu p³atno¶ci kontrahentów na dowolny dzieñ. Zestawienia stanu zap³at faktur wg ró¿norodnych kryteriów.

System rozliczeñ p³atno¶ci 


Jednorodna obs³uga wielu typów dokumentów zap³at.

Rejestracja zap³at 


Ró¿norodna analiza stanu zap³at.

Menu g³ówne  Rejestr p³atno¶ci Wydruki rejestrów Wydruk rejestrów  Zestawienie sumaryczne 


Zakupy
    Prowadzenie wielu rejestrów zakupów z odpowiednio przyporz±dkowanymi kontami ksiêgowymi. Automatyczne ksiêgowanie zakupów z zapisem w systemie FK. Mo¿liwo¶æ automatycznego generowania Pz i aktualizacji stanów magazynowych. Mo¿liwo¶æ powi±zania z rodzajem kosztów, stanowiskiem kosztów. Mo¿liwo¶æ generacji dokumentów zap³aty.

Faktury obce 


Wydruki rejestrów

Wydruk rejestru zakupów  Rejestr zakupów Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001