BANER


Oferujemy pañstwu profesjonalny monta¿ wideo
Posiadamy sprzêt oraz oprogramowanie wysokiej klasy umo¿liwiaj±ce profesjonaln± obróbkê filmów wideo.
Umo¿liwiamy udostêpnienie tego sprzêtu i edycjê samodzieln± lub z pomoc± wykwalifikowanego pomocnika.

Cennik us³ug wideo

Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.

ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001