BANER


¦wiadectwa 2000 Program jest przystosowany do dowolnych rodzajów ¶wiadectw czy jakichkolwiek druków szkolnych. Komputerowe wype³nianie ¶wiadectw, dyplomów i innych druków szkolnych jest zgodne z rozporz±dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. (poz. 73).¦wiadectwa 2.0 s± w pe³ni samodzielnym programem, którego integraln± czê¶ci± jest baza danych dotycz±ca ewidencji klas/oddzia³ów, uczniów i ich ocen. Program umo¿liwia wype³nianie komputerowe ¶wiadectw promocyjnych (pojedyncza kartka formatu A4) jak i ukoñczenia czy maturalnych (podwójna kartka A4). Program dostarcza równie¿ zestawienia statystyczne dla klas/oddzia³ów.

Mo¿esz wypróbowaæ nasz program ¦wiadectwa 2000 zanim go zakupisz.

¦wiadectwa 2000 (1.2 MB)

Jest to wersja bez ¿adnych ograniczeñ je¶li chodzi o funkcjonalno¶æ, ró¿ni siê od wersji pe³nej tym, ¿e na wydrukach ¶wiadectw generuje pe³n± nazwê naszej firmy.
Ograniczenie to zostaje automatycznie usuniête po wprowadzeniu kodu rejestracyjnego programu.

Aby otrzymaæ kod rejestracyjny programu nale¿y skorzystaæ z formularza oraz wp³aciæ na konto:

GBG SA IO/Katowice
Nr r-ku: 15601108-7982-2700-11

 • Pe³na wersja programu - 500 z³ + VAT
 • Upgrade z wersji 1.2 - 100 z³ + VAT

  W momencie otrzymania zap³aty zostanie przes³any pod podany w formularzu adres e-mail b±d¼ podany adres pocztowy kod rejestracyjny odblokowywuj±cy program.

  Do poprawnego dzia³ania programu nale¿y posiadaæ na komputerze zainstalowany:

 • Microsoft Data Access Object 2.0 (8,1MB) i nastêpnie
 • Microsoft Data Access Object 2.1 (6,5MB)

  W wypadku gdy na komputerze jest zainstalowany pakiet Microsoft Office w wersji 97 i wy¿szej Microsoft Data Access Object jest ju¿ zainstalowany conajmniej w wersji 2.0.

  Mo¿na równie¿ zamówiæ nasz program telefonicznie - zostanie dostarczony CD-ROM z programem i potrzebnymi narzêdziami.

  Zobacz jak wygl±da wydrukowane ¶wiadectwo!

 • ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  |Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001