BANER


Realizujemy serwis sprzêtu komputerowego i oprogramowania wykonywany w ramach us³ug ¶wiadczonych firmom w oparciu o podpisane umowy serwisowe.

Serwis obejmuje:

 • okresowe przegl±dy sprzêtu
 • diagnostykê wadliwego dzia³ania
 • naprawy niesprawnego sprzêtu
 • modernizacjê komputerów
 • pod³±czanie do sieci nowego sprzêtu
 • rekonfigurowanie sieci LAN
 • instalowanie oprogramowania systemowego i narzêdziowego
 • rekonfigurowanie oprogramowania
 • diagnostykê oprogramowania systemowego
 • przywracanie poprawnego dzia³ania oprogramowania
 • wsparcie w pos³ugiwaniu siê oprogramowaniem narzêdziowym
 • modyfikowanie po³±czeñ sieciowych

  Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.

  ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  |Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Cennik |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001