BANER FIRMY SIP Sp. z o.o.

    System SZAFIR jest zintegrowanym systemem informatycznym przeznaczonym do obs³ugi ma³ych i ¶rednich firm. Zakresem swym obejmuje:

 • Finanse i Ksiêgowo¶æ
 • Sprzeda¿
 • Zakupy
 • Rozliczenie p³atno¶ci
 • Gospodarkê materia³ow±
 • ¦rodki trwa³e
 • Kadry i p³ace

      Opracowany w technologii Windows i pracuj±cy z baz± danych MS SQL zapewnia wygodne i bezpieczne przetwarzanie danych w zakresie od 1 do ponad 100 stanowisk. Integracja bazowych dziedzin oznacza jednokrotn± rejestracjê dokumentów i natychmiastowy efekt we wszystkich funkcjach w jakich zarejestrowane dokumenty odgrywaj± rolê. Rozbudowany system podpowiedzi, kontroli, sprzê¿eñ, automatycznych dekretacji i ksiêgowañ znacznie usprawnia bie¿±c± eksploatacjê systemu. Opcja realizacji szeregu funkcji przez internet udostêpnia u¿ytkownikom najnowsze osi±gniêcia z zakresu eksploatacji systemów informatycznych. Poni¿ej przedstawiono zasadnicze funkcje systemu w ujêciu dziedzinowym.
  Finansowo-ksiêgowy
  Rozliczenia p³atno¶ci
  Sprzeda¿
  System finansowo-ksiêgowy System rozliczeñ p³atno¶ci Zbyt i fakturowanie krajowe i eksportowe
  Kadry-p³ace
  Analiza finansowa
  Gospodarka materia³owa
  Kadry-p³ace Analiza finansowa Cennik naszych us³ug
  ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  | Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Drukowanie ¶wiadectw | Cennik |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001