BANER


Kadry p³ace
System Kadrowo-P³acowy przeznaczony dla du¿ych i bardzo
du¿ych firm i przedsiêbiorstw.
Szczegó³owe informacje s± dostêpne poprzez kontakt telefoniczny.

System Kadrowo - P³acowy, to pakiet zintegrowanych opcji, zapewniaj±cych u¿ytkownikowi kompleksow± obs³ugê wszystkich zagadnieñ zwi±zanych z prowadzeniem dzia³u rachuby w przedsiêbiorstwie.

W sk³ad systemu wchodz± nastêpuj±ce opcje:

 • gromadzenie informacji o pracowniku i cz³onkach jego rodziny, istotnych przy prowadzeniu obliczeñ p³ac i ich rozliczeniu z urzêdami skarbowymi i ZUSem
 • wprowadzanie i edycja dokumentów p³acowych
 • obliczanie p³ac
 • import ewidencji czasu pracy za³ogi z elektronicznych czytników RCP
 • obs³uga zak³adowych kas zapomogowo - po¿yczkowych
 • komplet zestawieñ rozliczeniowych, tak bie¿±cych jak i ca³orocznych (drukowanie zeznañ i informacji podatkowych dla pracowników), jak równie¿ eksport do "Programu P³atnika ZUS"
 • drukowanie przelewów p³acowych, zapotrzebowania na gotówkowe ¶rodki pieniê¿ne, wspó³praca z bankowymi mechanizmami przelewów elektronicznych.
 • obliczanie wynagrodzenia za czas choroby
 • wyznaczanie wysoko¶ci odpraw emerytalnych i odpraw dla zwolnionych
 • obliczanie ¶wiadczeñ zwi±zanych z kartami zawodowymi (np. karta hutnika, nauczyciela)
 • drukowanie umów z pracownikami oraz ¶wiadectw pracy

Kartoteka osobowa, to obszerny zbiór informacji o ka¿dym pracowniku.
Zawiera ona informacje dotycz±ce urodzenia, zamieszkania i zameldowania pracownika i cz³onków ich rodzin, ukoñczonych szkó³ i kursów, znajomo¶ci jêzyków obcych, badañ lekarskich, stosunku do powszechnego obowi±zku obrony oraz inne dane opisowe. Dane te s³u¿± dzia³owi rachuby do naliczania rodzinnych ¶wiadczeñ dla pracow
nika, rozliczania pracownika oraz wyszukiwania osób wed³ug kwalifikacji.
      Dane na podstawie których liczone s± p³ace, wprowadzane s± do systemu na podstawie zdefiniowanego wcze¶niej planu sk³adników p³acowych. Ka¿dy sk³adnik mo¿na przypisaæ pracownikowi bezpo¶rednio w danym miesi±cu, mo¿na wprowadzaæ sk³adniki sta³e dla danego pracownika lub dla danej grupy osób, jak równie¿ mo¿na przypisywaæ sk³adniki do poszczególnych cz³onków rodziny pracownika.
      Algorytm obliczeñ p³ac, to najistotniejsza czê¶æ systemu Kadrowo - P³acowego. Jest to elastyczny algorytm, zdolny do dostosowania siê do potrzeb dowolnego przedsiêbiorstwa, z uwzglêdnieniem jego indywidualnych potrzeb. W obliczaniu p³ac bior± udzia³ sk³adniki wprowadzone przez u¿ytkownika systemu, zaimportowane
z czytników elektronicznych oraz wynikaj±ce z podpisanych umów.

      System posiada modu³ importu z czytników elektronicznej ewidencji czasu pracy, interpretowania tej informacji i w³±czenia jej w mechanizm liczenia p³ac. Wspó³pracê z systemem Kadrowo - p³acowym mo¿e podj±æ dowolny czytnik, zdolny do komunikacji z komputerami klasy PC.
      W sk³ad systemu wchodzi równie¿ opcja obs³ugi zak³adowej kasy zapomogowo - po¿yczkowej. Ta cze¶æ aplikacji pozwala na bie¿±c± kontrolê zad³u¿enia pracownika i stan wk³adów do kasy, istotn± przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu po¿yczki. Obs³uga ta jest ¶ci¶le powi±zana z algorytmem obliczeñ p³ac, dziêki czemu sk³adki jak i raty potr±cane s± bezpo¶rednio z p³acy pracownika.

      System wyposa¿ony zosta³ w szereg zestawieñ, zapewniaj±cych u¿ytkownikowi pe³n± kontrolê i weryfikacjê poprawno¶ci obliczeñ. Do dyspozycji u¿ytkownika oddajemy równie¿ opcjê rozliczania p³ac w Urzêdzie Skarbowym i Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych, tak w cyklu miesiêcznym jak i rocznym w postaci drukowania formularzy rozliczeniowych i informacji podatkowych, oraz przy pomocy "Programu P³atnika ZUS"
      Zawarty w systemie algorytm liczenia p³ac, uzupe³niaj± funkcje wyznaczania zapotrzebowania na gotówkowe ¶rodki pieniê¿ne, drukowanie przelewów bankowych, oraz eksp
ort danych do systemów przelewów elektronicznych.

      System równie¿ przewiduje mo¿liwo¶æ obliczania odpraw emerytalnych, jak i odpraw przy zwalnianiu pracownika.
      Kolejnym zadaniem systemu, jest obs³uga wyp³at z tytu³u kart zawodowych, za dowolny okres czasu. System przewiduje mo¿liwo¶æ rozliczania tych ¶wiadczeñ jako dodatku do podstawowego wynagrodzenia, lub jako dodatkowej pensji.
      W zakres funkcji systemu, wchodz± operacje drukowania umów o pracê, o dzie³o, umów zleceñ. Mechanizm ten pozwala na dowolne formu³owanie i formatowanie tre¶ci umów, a nastêpnie wype³nianie ich zasobami z bazy danych. Podobnie rozwi±zany jest  tryb drukowania ¶wiadectw pracy. U¿ytkownik definiuje jedynie szablony wydruków, w które nastêpnie wstawiane s± potrzebne dane.

Dane techniczne i wymagania sprzêtowe.

Podstawê dla danych stanowi baza Microsoft SQL Serwer w wersji 7.0 na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym WindowsNT 4.0 Serwer lub Windows 2000 Serwer. Minimaln± platformê sprzêtow± dla serwera stanowi komputer Pentium 233 MHz, 64 MB RAM, 2GB HD. Jednak¿e wymagania te bêd± wzrastaæ w zale¿no¶ci od ilo¶ci stanowisk na których zainstalowana bêdzie aplikacja u¿ytkownika oraz ilo¶ci danych na których system bêdzie operowa³.

Aplikacja u¿ytkownika wykonana jest w oparciu o narzêdzie Microsoft Access 97. Wymaga ona dowolnego komputera klasy PC z zainstalowanym systemami Windows 9x i NT, przy czym zaleca siê posiadanie przynajmniej 16MB pamiêci RAM.

Kadry-p³ace

Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001