BANER


Tworzenie oprogramowania dla komputerów PalmTop

1. Tworzenie oprogramowania dla komputerów PalmTop dzia³aj±cych pod kontrol± systemów operacyjnych Palm OS.

2. Tworzenie oprogramowania dla komputerów Pocket PC dzia³aj±cych pod systemem operacyjnym MS Windows 2002 for Pocket PC.

3. Dostêpne aplikacje:

 • Rejestracja temperatur przy pomocy rêcznego pirometru (w koksowniach, hutach) pracuj±ca pod systemem operacyjnym Palm OS.  Po³±czenie pirometru z palmtopem usprawnia realizacjê pomiarów, polepsza warunki uzyskiwania poprawnych danych, eliminuje rêczn± ich rejestracjê w komputerze i daje wszechstronniejszy wgl±d w zarejestrowane dane w miejscu pracy operatora.

 • Rejestracja na Pocket PC ró¿nych elementów w terenie, np. zwierzyny lub drzewostanu w lasach, pog³owia zwierz±t w gospodarstwach rolnych, uszkodzeñ jezdni, znaków drogowych itp. Program daje u¿ytkownikowi du¿e mo¿liwo¶ci konfigurowania i dostosowania do indywidualnych potrzeb.


  Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie. • ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

  |Strona g³ówna | Systemy Zarz±dzania | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
  Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001