BANER


Gospodarka materia³owa

    Rejestracja dokumentów obrotu materia³owego z jednoczesnym przyporz±dkowywaniem kont ksiêgowych. Modyfikacja stanów magazynowych jednocze¶nie z rejestracj± dokumentu obrotu materia³owego. Wspó³dzia³anie ze sprzeda¿± i zakupami przy tworzeniu dokumentów obrotu materia³owego. Analityczne i syntetyczne zestawienia zu¿ycia materia³owego. Automatyczne ksiêgowanie obrotu materia³owego z zapisem w systemie FK.

System finansowo-ksiêgowy - Menu g³ówne  System finansowo-ksiêgowy - RW  System finansowo-ksiêgowy - KM System finansowo-ksiêgowy - Stan dokumentów System finansowo-ksiêgowy - Zestawienie obrotu materia³owego  System finansowo-ksiêgowy - Sumaryczny obrót materia³ów
Aby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Systemy Zarz±dzania | Palmtopy | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001