BANER


Finansowo-Ksiêgowy

    Obs³uga planu kont - dowolna struktura kont, mo¿liwo¶æ operowania wiêcej ni¿ jednym planem kont, zachowywanie wersji planu kont wykorzystywanej w zamykanym okresie obrachunkowym i odnoszenie siê do zachowanej wersji w sprawozdawczo¶ci i analizach tych okresów, obs³uga kont bilansowych, pozabilansowych i wynikowych, mo¿liwo¶æ blokowania ksiêgowañ na wybranych kontach, wyznaczanie stron dekretacji na poszczególnych kontach, wyznaczanie kont walutowych, wyznaczanie kont syntetycznych i analitycznych.

System finansowo-ksiêgowy - plan kont


Ksiêga g³ówna - jedna, wieloletnia, wielowalutowa stanowi±ca bazê tworzenia wszelkich zestawieñ, sprawozdañ i analiz finansowych.

System finansowo-ksiêgowy - Kartoteka finansowa  System finansowo-ksiêgowy - Zakres dziennika finansowego  System finansowo-ksiêgowy - Dziennik finansowy wg.daty ksiêgowania

System finansowo-ksiêgowy - Zestawienie obrotów i sald  System finansowo-ksiêgowy - Zestawienie obrotów i sald za miesi±c...  System finansowo-ksiêgowy - Zakres zestawienia dokumentów ksiêgowych

System finansowo-ksiêgowy - Zestawienie dokumentów siêgowych  System finansowo-ksiêgowy - Stan bie¿±cy kont wyznaczony z dokumentów  System finansowo-ksiêgowy - Stan bie¿±cy kont wyznaczony z dokumentów na dzieñ


System finansowo-ksiêgowy - Zakres przegl±dania kartoteki finansowej System finansowo-ksiêgowy - S³owniki 


Dokumenty - dwa generalne zród³a danych: 1). generowane automatycznie, 2). rejestrowane przez u¿ytkowników.

System finansowo-ksiêgowy - Ksiega g³ówna


    Dwa stany dokumentów: zaksiêgowany, nie zaksiêgowany. Stosownie do tego tworzone s± dwie grupy zestawieñ: 1). w oparciu o dokumenty zaksiêgowane, 2). w oparciu o dokumenty wprowadzone.

Eksploatacja wsparta jest ca³± seri± s³owników u³atwiaj±cych i przyspieszaj±cych pos³ugiwanie siê systemem.

System finansowo-ksiêgowy - S³ownikiAby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Palmtopy | Systemy Zarz±dzania | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001