BANER


Analiza finansowa

Systemy informowania kierownictwa przeznaczone s± dla poziomu strategicznego w przedsiêbiorstwie, czyli dla managerów najwy¿szego szczebla. Metody zastosowane w tych systemach g³ównie ukierunkowane s± na poznanie prawdopodobnych tendencji d³ugofalowego rozwoju czynników maj±cych wp³yw na strategiê firmy i osi±gniêcie przez ni± optymalnych efektów.Tre¶ci± analizy finansowej s± wielko¶ci ekonomiczne w wyra¿eniu pieniê¿nym, w tym stan maj±tkowo-kapita³owy, wyniki finansowe, oraz ogólna sytuacja finansowa przedsiêbiorstwa. Wykrywane podczas badañ analitycznych prawid³owo¶ci ekonomiczne pozwalaj± wnioskowaæ prospektywnie. G³ówny ciê¿ar oceny finansowej przedsiêbiorstwa spoczywa na szukaniu zwi±zków przyczynowo-skutkowych miêdzy zjawiskami gospodarczymi, okre¶laniu przyczyn zmian w tych zjawiskach oraz przygotowywaniu decyzji dotycz±cych przysz³o¶ci.Program s³u¿y do automatyzacji i wizualizacji tych procesów.

Analiza Finansowa - wersja demo (0,9MB)

Dla tej wersji demonstracyjnej wymagany jest program Excel w wersji 95 lub 97. Wersja pe³na dzia³a te¿ w Excel 2000. Program wspó³pracuje z naszym systemem FK.
W cenniku znajdziecie pañstwo informacjê dotycz±ce kosztów zakupu programu.


Analiza finansowa

Analiza finansowa

Analiza finansowa

Analiza finansowaAby dowiedzieæ siê wiêcej skontaktuj siê z nami telefonicznie.ostatnia aktualizacja: 11 pa¼dziernika 2002

|Strona g³ówna | Systemy Zarz±dzania | Palmtopy | Komputerowa edycja | Drukowanie ¶wiadectw | Sprzeda¿ sprzêtu | Serwis sprzêtu | Cennik |
Copyright by SIP Sp. z o.o. 2001